Taisyklės

Mes norime užtikrinti Jūsų ir savo teisių apsaugą, todėl prašome įdėmiai perskaityti Neriba.lt naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės).

 1. Bendrosios nuostatos:
  1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Neriba.lt, UAB (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes bet kurioje elektroninėje parduotuvėje, veikiančioje su Neriba.lt prekiniu ženklu (toliau - Parduotuvė).
  2. Prieš užsakymo patvirtinimą, pirkimo žingsnyje “Užsakymas”, pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele “Aš susipažinau ir sutinku su el. Parduotuvės taisyklėmis ir grąžinimo teise”. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.
  3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tuo atveju, jei taisyklės keičiamos pagal imperatyvių teisės aktų reikalavimus, šalims pakeistos taisyklių nuostatos taikomos nuo imperatyvių teisės aktų nuostatų įsigaliojimo momento. Jei Taisyklės keičiamos pagal dispozityvių teisės aktų reikalavimus, Klientui taikoma taisyklių redakcija, galiojusi iki pakeitimų.

 2. Asmens duomenų apsauga:
  1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:
   1. Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
   2. Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
   3. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
  2. Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.
  3. Jei Pirkėjas užsisakė gauti Parduotuvės naujienas elektroniniu paštu, jis gali jų atsisakyti pranešęs tai vienu iš nurodytų kontaktų.

 3. Sutarties sudarymo momentas:
  1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta. Sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. Šalys susitaria, kad iš tokios Sutarties kylančius santykius tarp Šalių, maksimalia užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi, reglamentuoja šios Taisyklės.

 4. Pirkėjo teisės:
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas, jei jis yra vartotojas (sudarantis sutartį su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildęs gražinimo formą (grąžinimo forma.doc) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
   1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotės apsaugas.
   2. Laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.
   3. Kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
  3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis.
  4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, yra išsaugota jos pilna komplektacija, įskaitant pakuotę, taip pat ji nebuvo naudojama.

 5. Pirkėjo įsipareigojimai:
  1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.
  4. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  5. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.
  6. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
  7. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakymo bet kurioje elektroninėje parduotuvėje, veikiančioje su Neriba.lt prekiniu ženklu metu “Pastabose” nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Kitiems asmenims, kurie nebus nurodyti šioje vietoje, prekės nebus perduodamos.

 6. Pardavėjo teisės:
  1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Neriba.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.
  2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti bet kurios elektroninės parduotuvės, veikiančios su Neriba.lt prekės ženklu veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Pirkėjo teisės pagal sandorius sudarytus iki nurodyto veiklos nutraukimo ar sustabdymo nėra niekaip paveikiamos ar ribojamos.
  3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  4. Jei dėl techninių nesklandumų, Parduotuvės veikimo sutrikimų ar kitokių priežasčių Pardavėjas negali įvykdyti Pirkėjo užsakymo, Pardavėjas turi teisę nutraukti tokį užsakymą ir informuoti Pirkėją apie užsakymo nutraukimą per 1 (vieną) darbo dieną. Jei Pirkėjas jau yra apmokėjęs už įsigytas prekes, apmokėjimas yra grąžinamas į pirkėjo sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas nuo Prašymo grąžinti pinigus pateikimo dienos.
  5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

 7. Pardavėjo įsipareigojimai:
  1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis bet kurios Parduotuvės, veikiančios su Neriba.lt prekės ženklu teikiamomis paslaugomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo nuostatose“ nustatytus atvejus.
  3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
  4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

 8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:
  1. Prekių kainos bet kurioje parduotuvėje, veikiančioje su Neriba.lt prekės ženklu ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
  2. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą prekių pristatymo metu. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes (išskyrus atvejus kai Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą prekių pristatymo metu). Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
  3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
   1. Apmokėjimas naudojantis banko elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku.
   2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu - Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo - priėmimo) metu. Šiuo atsiskaitymo būdu galima atsiskaityti, jei užsakymo suma neviršija 1449 eurų (vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai).
   3. Apmokėjimas sudarant sutartį su „Moki Lizingu“
   4. Atsiskaitydamas 8.3.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas už prekes turi apmokėti per 3 (tris) darbo dienas. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
   5. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą pristatymo metu, jis privalo sumokėti už prekes pristatymo metu, pasirinkdamas vieną iš būdų užsakymo metu: arba atsiskaityti grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortele.
   6. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą banko mokėjimo kortele ir nesumokėjus kurjeriui, pristačiusiam prekes, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas bei kurjeris neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui, o taip pat įgyja teisę atsiimti prekę iš Pirkėjo, jeigu ji jau yra perduota Pirkėjui.
   7. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, visus ir bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, kuriuos patirs Pardavėjas dėl to, jog Pirkėjas pasirinkęs atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą banko mokėjimo kortele, nesumokėjo kurjeriui už prekes, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis prekių pristatymui ir jų grąžinimui.
   8. Sudarius sutartį su „Moki Lizingu“ prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo turėti asmens dokumento kopiją. Jei jos nebus, kurjeris neperduos įsigytų prekių.

 9. Prekių pristatymas:
  1. Prekių pristatymui Pardavėjas naudojasi kurjerių teikiamomis paslaugomis.
  2. Prekių pristatymo kainos ir terminai nurodyti puslapyje informacija apie prekių pristatymą.
  3. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
  4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip:
   1. Pirkėjas pateikia klaidingą adresą ar kitą informaciją, reikalingą pristatyti prekę (-es).
   2. Pirkėjas sutartu su kurjeriu metu nebūna namuose.
   3. Kitų panašių priežasčių, vadovaujanti protingumo principu, priskirtinų prie Pirkėjo kaltės.
  5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas, arba jo nurodytas kitas asmuo, kuris yra įgaliotas priimti prekes (toliau – Gavėjas), privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Gavėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Gavėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Gavėjui neatlikus šio veiksmo, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Gavėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
  6. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

 10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas:
  1. Kiekvienos bet kurioje parduotuvėje, veikiančioje su Neriba.lt prekės ženklu parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad bet kurioje parduotuvėje, veikiančioje su Neriba.lt prekės ženklu esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
  4. Praėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo prekės perdavimo dienos, pagal prekės komercinės kokybės garantijos sąlygas, bus nemokamai šalinami prekės trūkumai (vykdomas garantinis remontas) ir tik nesant galimybei pašalinti prekės trūkumų bus vykdomi kiti pirkėjo reikalavimai.
  5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  6. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
  7. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  8. Įsigydami prekes mūsų parduotuvėje Jūs sutinkate su garantinėmis sąlygomis aprašytomis kokybės garantijosskyriuje.
  9. Programinės įrangos įsigijimas:
   1. Nusipirkęs programinės įrangos produktą, Pirkėjas įgyja tokio produkto naudojimo licenciją, sutinkamai su atitinkamo gamintojo licencijos sąlygomis, bei susijusius dokumentus, jei jie egzistuoja.
   2. Pirkėjas pripažįsta minėtas licencijos sąlygas pirmą kartą panaudodamas programinės įrangos paketo produktus. Programinė įranga išlieka licencijos turėtojo intelektine nuosavybe.

 11. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos:
  1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. patvirtintu įsakymu Nr. 217 “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės”.
  2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pagal Pirkėjo pageidavimą pakeisti analogiška preke arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus. Šios nuostatos netaikomos kai prekės trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai yra grąžinami ne ilgiau nei per 14 dienų po to, kai prekė grįžta į pardavėjo sandėlį. Prekės grąžinimas ar keitimas yra nemokamas.
  3. Šios, 11.2. punkte įvardintos sąlygos, negalioja visoms prekėms, kurioms yra taikoma gamintojo garantija. Tokios prekės, jei jų garantinis terminas dar nėra pasibaigęs, turi būti patikrintos garantiniame servise, jog įsitikintume, ar prekės gedimas neatsirado dėl Pirkėjo kaltės.

 12. Atsakomybė:
  1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis bet kurioje elektroninėje parduotuvėje, veikiančioje su Neriba.lt prekiniu ženklu elektroninėje parduotuvėje.
  3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei bet kurioje parduotuvėje, veikiančioje su Neriba.lt prekės ženklu teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  5. Jei bet kurioje parduotuvėje, veikiančioje su Neriba.lt prekės ženklu elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 13. Apsikeitimas informacija:
  1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Parduotuvėje skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 14. Baigiamosios nuostatos:
  1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Live Chat Software by Kayako